top of page

Vårt synsätt

Samskapande
I ett möte

Samskapande

 • Vi arbetar tillsammans där samskapande inte bara handlar om aktiviteter utan först och främst om att koordinera förståelser

 • Att tillsammans bäst skapa utvecklingspotential innebär för oss att bejaka komplexitet och mångfald.

 • Vi söker aktivt fler ”lösningar” och handlingsalternativ.

 • Vi insisterar på att göra alla i teamet/verksamheten delaktiga och samskapande. 

Uppskattande

Uppskattande - bekräftande

 • Vi söker efter det som ger möjligheter och framgång för individ och organisation.

 • Vi uppskattar svårigheter och ”problem” och ser dessa som uttryck för viljor till utveckling/förändring.

 • Olikheter uttrycker olika perspektiv och erfarenheter. Det berikar och ger fler handlingsalternativ.

 • Kontinuerlig återkoppling/feedback ger högre medvetenhet, skapar meningsfullhet och driver utveckling.

Utmanande

Utmanande

 • I varje situation finns ett potentiellt lärande. Vi vill utmana begränsande beskrivningar och oreflekterade sanningar.

 • Utveckling sker genom att göra annorlunda. Vi vill ”störa” invanda mönster och vanor i tanke och handling. Det ger nya handlingsalternativ.

 • Vi utmanar kontinuerligt våra egna beskrivningar, tolkningar och ser oss som katalysatorer för det potentiella lärandet och nyorienteringen.

bottom of page