top of page

Förändringsledning

Förändring är en naturlig del av företag och organisationers utveckling. Ju större krav på beteendeförändring hos medarbetare, desto högre krav på ett strukturerat förändringsledarskap.

Att förstå förändringsprocessens olika faser och vad rollen som förändringsledare innebär är en framgångsfaktor.

Gemensamt för oss på Contexta är att vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi intresserar oss för hur olika delar inom ett avgränsat system påverkar varandra och formar mönster vad gäller gruppkultur, relationer, beteenden och kommunikationsmönster.

 

I ett förändringsarbete sker förskjutningar i olika grad inom dessa områden

och vikten av att som ledare kommunicera tydligt och kontinuerligt samt upprätthålla en hög grad av motivation hos sina medarbetare bidrar till framgång.

Vi stärker ledaren i att tydliggöra syftet med förändringen, hålla fokus och tempo i processen samt förstå vikten av att kontinuerligt kommunicera uppnådda delmål.

bottom of page