top of page

Värdegrundsarbete

I en allt snabbare föränderlig värld med allt högre komplexitet är enkelhet och tydlighet önskvärt. Att leda verksamheten, via värderingar, som är positiva, befrämjande av det gemensamma, kan vi få en sådan enkelhet. Det ger oss en karta att navigera efter och det gör oss snabba utan att vi för den skull tappar precision i vårt beslutsfattande och våra ageranden.

Första steget i Contextas värdegrundsarbete är att kartlägga de värderingar som idag finns i verksamheten. Finns existerande värderingar följer vi upp dessa. Om inte, görs en analys av hur medarbetarna idag uppfattar de organisationens värderingar. Utifrån denna första analys arbetar vi med ledningen, definierar och diskuterar fram en gemensam värdegrund för att sätta den i sitt sammanhang som en styrande parameter för verksamheten.

Därefter omsätts värdegrunden till konkreta ledarbeteenden. Dessa följs upp och ledarna reflekterar kring hur de och organisationen lever enligt dessa i praktiken. Här arbetar vi med Contextas reflektionsverktyg, ett stöd som med hjälp av s.k. nudging bekräftar och uppmuntrar medlemmarna i ledningsgruppen, till reflektion och utveckling av ledarbeteenden enligt den gemensamt framtagna värdegrunden. Arbetet tas sedan ut i organisationen så att varje enhet får arbeta på samma sätt. Genom regelbunden återkoppling och reflektion kan värderingarna genomsyra hela verksamheten.

bottom of page